یزد: مجموعه امیر چخماق (مسجد امیر چخماق یزد، تکیه امیر چخماق یزذ)

 ایران‌شناسی: استان یزد: یزد  

  مجموعه امیر چخماق (مسجد امیر چخماق یزد، تکیه امیر چخماق یزذ)  

مسجد امیر چخماق یزد

امیر جلال الدین چخماق از سرداران و امرا شاهرخ تیموری و حاكم یزد با همكاری همسر خود فاطمه خاتون در جهت آبادانی یزد مجموعه ای شامل تكیه، میدان، حمام، كاروانسراها، خانقاه، قنادخانه، چاه آب سرد و از همه مهمتر مسجد امیر چخماق را بنیان نهاده است.

امیر چخماق؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

امیر چخماق؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
تصاویری از مجموعه امیر چخماق؛ یزد

سنگ نصب شده در كریاس مسجد به طرف میدان، شبكه های ظریف از كاشی های معرق دور خارجی گنبد، محراب صفه اصلی با تاقنمای مقرنس كاری و… این مسجد را از نظر مرتبه زیبایی بعد از مسجد جامع قرار داده است.

امیر چخماق؛ یزد؛ عکس از مصطفی معراجی

امیر چخماق؛ یزد؛ عکس از مصطفی معراجی
مجموعه امیر چخماق؛ یزد؛ عکس از مصطفی معراجی

این بنا، مسجد جامع نو نیز نامیده شده است. این مجموعه در قرن هشتم هجری قمری بنا نهاده شده است.

امیر چخماق؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

امیر چخماق؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

مسجد و تکیه امیر چخماق یزد؛ عکس از علی مجدفر

مسجد و تکیه امیر چخماق یزد؛ عکس از علی مجدفر
تصاویری از مجموعه امیر چخماق؛ یزد

  شهرهای استان یزد  

  لیست استانها